top of page

הסליק בבור השתן

מהסליקים המרכזיים והגדולים של ארגון ה"הגנה". נחפר ונבנה בעבודת ידיים בשנת 1943 במסווה של בור לאגירת שתן הפרות שברפת הסמוכה. הסליק פעל בין השנים 1947-1943, עומקו 5 מטר ושטחו כ- 25 מ"ר. לאחר  ה"שבת השחורה", נאטם פתחו מחשש לגילויו על ידי הבריטים. לאחר פרוץ קרבות מלחמת העצמאות נפתח הסליק ותכולתו הועברה לכוחות הלוחמים. הסליק במשק אבידב, היווה את ההשראה לסליק הספרותי המופיע בספריו של מאיר שלו, "רומן רוסי" ו"הדבר היה ככה".

bottom of page